VN-verdrag inzake Rechten van Personen met een Handicap

Het Verdrag voor Rechten van Personen met een Handicap werd opgesteld door de Verenigde Naties en goedgekeurd door verschillende landen, waaronder België. In dit verdrag ligt de klemtoon op gelijke rechten voor personen met een handicap. Dit betekent dat personen met een handicap kansen moeten krijgen om op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving. Inspraak over het beleid is daar een onderdeel van.  

Meewerken aan beleid

Het recht om deel te nemen aan het beleid is een belangrijk punt in het Verdrag van de Rechten van Personen met een Handicap. Er werd bijvoorbeeld vastgelegd dat personen met een handicap hun mening moeten kunnen geven over regels en wetten die hun leven beïnvloeden (artikel 4 §3). Zo staat er:

“Bij de ontwikkeling en implementatie van wetgeving en beleid tot uitvoering van dit Verdrag en bij andere besluitvormingsprocessen betreffende aangelegenheden die betrekking hebben op personen met een handicap, plegen de staten die partij zijn nauw overleg met personen met een handicap, met inbegrip van kinderen met een handicap, en betrekken hen daar via hun representatieve organisaties actief bij.”