Doe mee aan een NOOZO-werkgroep

NOOZO organiseert in 2021 een werkgroep rond 5 verschillende thema’s.

Wonen

In een advies rond wonen geven we aanbevelingen om de toegankelijkheid van woningen te verbeteren. Met een werkgroep verkennen we:

 • hoe kunnen we het aanbod van toegankelijke woningen vergroten? Welke beleidsinstrumenten zijn hiervoor geschikt?
 • handicapspecifieke aanbevelingen voor woningen van de toekomst. Bijvoorbeeld: principes van algemeen ontwerp toepassen kan leiden tot kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke woningen.

Planning:

 • start eerste werkgroep: in de week van 19 – 23 april
 • 4 à 5 bijeenkomsten met een werkgroep
 • Traject van de werkgroep
  • verkenning geschikte regelgeving om principes rond universal design af te dwingen
  • dialoog met experts op het domein wonen
  • ontwerp advies
 • afronding advies in augustus

Werk

Met de invoering van persoonsvolgende financiering (PVF) werd op het domein van welzijn een stap gezet richting meer eigen regie in de organisatie van je leven. We onderzoeken hoe we voor het domein werk ondersteuning zien in relatie tot eigen regie.  

Met een werkgroep denken we na over:  

 • Willen we meer eigen regie op het domein van arbeidsondersteuning?  
 • Hoe kan dit?  
 • Op de beleidsagenda staat de invoering van het decreet individueel maatwerk. Welke aandachtspunten zijn belangrijk bij de uitwerking hiervan?  

Planning:

 • Werkgroep start vierde week van maart (22-26 maart)
 • 5 à 6 bijeenkomsten (1 x per maand)
 • Advies met de werkgroep afronden in september/oktober

Hulpmiddelen voor personen 65+

Het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voorziet een tussenkomst voor de aankoop en het onderhoud van hulpmiddelen (bijvoorbeeld: een toiletstoel, autoaanpassingen, keukenaanpassingen of een brailleleesregel).  

Wanneer je een handicap verwerft na de leeftijd van 65, dan kan je geen tussenkomst van het VAPH verkrijgen. Sinds kort worden er kleine stappen gezet om de leeftijdsgrens van 65 te doorbreken. Sommige mobiliteitshulpmiddelen kan je laten terugbetalen via de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Dit wordt gebruikt als test vooraleer verdere hervormingen gebeuren.  

Met een werkgroep verkennen we: 

 • hoe we tot een hulpmiddelenbeleid komen voor iedere persoon (ongeacht leeftijd) 
 • leerpunten over de nieuwe werkwijze rond mobiliteitshulpmiddelen (binnen de Vlaamse Sociale Bescherming) 

Planning:

 • Eerste bijeenkomst werkgroep: derde week van maart (15-19 maart)
 • 5 à 6 bijeenkomsten (1 vergadering per maand)
 • advies afronden in september

Armoede

De bestrijding van armoede heeft een aanpak nodig op meerdere domeinen. Beleidsmaatregelen rond armoede die ook rekening houden met handicap zullen meer effect hebben. Knelpunten zijn er zowel op vlak van inkomen als op vlak van uitgaves (vb. dure hulpmiddelen, ontoegankelijke sociale huisvesting, …) We vragen daarom aandacht voor het aspect handicap in de aanpak van armoede. 

Planning:

 • eerste bijeenkomst in mei
 • 5 bijeenkomsten (1 vergadering per maand)
 • Traject van de werkgroep:
  • Stap 1: we formuleren hoe handicap en armoede elkaar beïnvloeden
  • Stap 2: wat willen hierover adviseren aan de Vlaamse Regering?
 • afronding advies in november

Ervaringsdeskundigheid

Het advies ervaringsdeskundigheid tekent uit welk beleid er nodig is om ervaringsdeskundigheid op een goede manier in te zetten. In een advies gaan we in op:  

 • Welke noden hebben personen met een handicap en hun organisaties om op een goede manier ervaringsdeskundigheid in te brengen bij beleidsvormingsprocessen? 
 • Hoe ervaringsdeskundigheid inzetten op verschillende (beleids)niveaus?  
 • Hoe bereiken we alle doelgroepen en kunnen we inclusiegericht werken? 

Planning: 

 • September: introductievergadering
 • Oktober: 
  • Workshop wetgeving en statuut voor ervaringsdeskundigen
  • Workshop professionalisering ervaringsdeskundigen
 • November: 
  • Workshop coaching en ondersteuning
  • Workshop beleidsparticipatie op verschillende niveaus
 • Begin december: 
  • Eindvergadering. Alle deelnemers van de workshops krijgen de kans om feedback te geven op de eerste versie van het advies.

Deelnemen aan een werkgroep

Verschillende werkgroepen denken na over deze onderwerpen. Daarna formuleren ze een voorstel tot advies. Wil je hieraan meewerken? Stuur dan een e-mail naar veronique@noozo.be of bel naar 02/274 00 35