NOOZO-Forum

We zien het logo van NOOZO, namelijk een tekstballonnetje bestaande uit 3 lachende gezichtjes. Eronder staat de tekst: noozo forum 13 november 2020. Rechts ervan staat een vlag met de tekst: niets over ons zonder ons.
Een namiddag vol interactieve beleidsparticipatie

NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap, bestaat in december 2 jaar. Een mooi moment om de banden tussen ervaringsdeskundigen en beleidsmedewerkers/Vlaams parlementsleden op het Vlaams niveau te versterken. NOOZO organiseert daarom het (eerste) NOOZO-Forum op 13 november 2020.

We gaan er aan de slag met het werk dat NOOZO in haar projectfase geleverd heeft. Op basis van 3 adviezen, bij wijze van voorbeeld, gaan ervaringsdeskundigen in dialoog met beleidsmedewerkers en parlementsleden om elkaar beter te leren kennen en elkaars werking te versterken. Minister Somers tekende alvast present.

We zorgen voor een corona proof en toegankelijk evenement. Zowel de aanloopsessies als het NOOZO-Forum zullen volledig online plaatsvinden. U kan bij de inschrijving aangeven aan welke ondersteuning u nood heeft.

HET EVENT

NOOZO-Forum

Elke dialoogtafel vertrekt vanuit 1 van de 3 adviezen uit 2020 die als voorbeeld uitgekozen werden. Ervaringsdeskundigen en beleidsmedewerkers/Vlaams parlementsleden onderzoeken welk verschil de aanbevelingen kunnen maken in de samenleving. Dat is de basis van waaruit we vertrekken om van elkaar te leren hoe we het adviesproces beter op het beleidsvormingsproces kunnen laten aansluiten.

programma NOOZO-Forum

Ga naar de inschrijving.

aanloopsessie

Per advies houden we een aanloopsessie. We gaan alvast op zoek naar enkele elementen die ons het meeste aanspreken in dit advies en het adviestraject. Deze nemen we mee naar het NOOZO-Forum.

maandag 26 oktober – ‘Naar een diverse, toegankelijke en vernieuwende openbare omroep’

Dinsdag 27 oktober – ‘Covid-19 en kansen voor de toekomst’

Vrijdag 30 oktober – ‘Basisbereikbaarheid: naar een vraaggericht openbaar vervoer voor iedereen’

Ga naar de inschrijving.

De adviezeN

Naar een diverse, toegankelijke en vernieuwende openbare omroep

In dit advies geeft NOOZO aanbevelingen over hoe ook de openbare omroep de slogan ‘niets over ons, zonder ons’ in praktijk kan brengen.

Ga naar het advies.

Basisbereikbaarheid: naar een vraaggericht openbaar vervoer voor iedereen

In dit advies geeft NOOZO beleidsaanbevelingen over het decreet basisbereikbaarheid, dat in 2019 in werking trad.

Ga naar het advies.

Covid-19 en kansen voor de toekomst

In dit advies formuleert NOOZO een aantal aanbevelingen voor een mogelijke volgende gezondheidscrisis. Uit een crisis komen ook goede zaken. We wijzen op kansen voor de toekomst.

Ga naar het advies.

HET BELEID OP VLAAMS NIVEAU

Het Vlaams Parlement …

Wetten worden in België gemaakt op drie niveau’s. Het federale niveau, het gewestelijke niveau en het gemeenschapsniveau. Op het Vlaams niveau noemt men wetten decreten. Het Parlement en de regering moeten decreten maken en uitvoeren over bepaalde bevoegdheden. Op het Vlaams niveau worden de gewestelijke bevoegdheden en de gemeenschapsbevoegdheden behelst door hetzelfde Parlement en dezelfde regering.

Het Vlaams Parlement bestaat uit 124 volksvertegenwoordigers die uit verschillende fracties (d.i. politieke partijen) komen. Zij hebben drie grote taken:
– het benoemen en controleren van de Vlaamse Regering
– het goedkeuren van de begroting van de Vlaamse Regering
– het bespreken en stemmen van nieuwe decreten

de Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering bestaat uit (maximum 11) ministers en 1 minister-president, die gekozen worden door het Parlement.

De Vlaamse Regering heeft twee grote taken:
– het besturen van Vlaanderen
– de begroting opstellen

Elke minister stelt daarvoor een beleidsnota op. Dit is een actieplan waarin de minister beschijft wat hij met zijn budget zal doen de komende 5 jaar voor zijn bevoegdheden.

De Vlaamse Administratie en gespecialiseerde agentschappen ondersteunen de Vlaamse Regering bij het uitvoeren van de decreten.

Lees meer.

Het beleidsvormingsproces

Er zijn vier grote stappen bij het vormen van nieuw beleid.

  1. Het indienen van een voorstel door een Vlaams Parlementslid of een ontwerp door een minister.
  2. Het bespreken van dit ontwerp of voorstel in de commissie. Dat is een klein groepje volksvertegenwoordigers die expertise hebben over een bepaald onderwerp.
  3. Het bespreken (en goedkeuren) ervan in een plenaire vergadering (Vlaams Parlement)
  4. De uitvoering ervan door de Vlaamse Regering, na de goedkeuring van een decreet.

CONTACTGEGEVENS