Advies stedenbouwkundige verordening

Sinds 2010 is er een stedenbouwkundige verordening van kracht.

Inter, het extern verzelfstandigd Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, heeft een evaluatieonderzoek gehouden naar de toepassing en handhaving van de verordening. Resultaten ervan werden gepubliceerd in juni 2020.

NOOZO is verontrust over de resultaten van het onderzoek. De verordening wordt niet goed genoeg toegepast en gehandhaafd. Na uitvoering van de werken bleek geen enkel van de onderzochte publiek toegankelijke gebouwen integraal te voldoen aan de verordening. De verordening slaagt er niet in om de integrale toegankelijkheid van deze infrastructuur waar te maken.

NOOZO verwacht dat:

 • toegankelijkheid meer aandacht krijgt en dat er een actieplan toegankelijkheid komt.
 • er onderzoek komt naar de meest aangewezen manier om toegankelijkheid af te dwingen. Er is nood aan een juridisch instrumentarium naast en aanvullend op redelijke aanpassingen.
 • blijvende tekortkomingen rond toegankelijkheid effectief bijgestuurd en gesanctioneerd worden.
 • nieuw publiek toegankelijke gebouwen niet in gebruik komen indien ze niet voldaan aan de toegankelijkheidsnormen. Dit vraagt een toegankelijkheidskeuring.
 • er onderzoek komt voor een (mogelijks) andere beoordeling van toegankelijkheid, door gecertificeerde deskundigen en eventueel buiten het kader van de ruimtelijke ordening om.
 • toegankelijkheidskeuringen uitmonden in beter cijfermateriaal om de evoluties in toegankelijkheid op te volgen.
 • in de toekomst ook niet planafleesbare elementen worden beoordeeld. Toegankelijkheid gaat breder dan wat een plan laat zien.
 • bijsturingen aan de stedenbouwkundige verordening uitmonden in beter toegankelijke personeelsruimten, medische voorzieningen, kleine horecazaken, studentenhuisvesting, woonzorgcentra, sanitair en erfgoed.
 • er normen komen over de toegankelijkheid van nieuw te bouwen private woongelegenheden.
 • er verder wordt ingezet op sensibilisering en opleiding van alle belanghebbenden. Kennis rond toegankelijkheid moet een formele beroepskwalificatie voor architecten en stedenbouwkundige ambtenaren worden.
 • de slagkracht en het mandaat van Inter verder verhoogd en verduidelijkt worden. Het agentschap heeft de belangrijke opdracht om steden en gemeenten te ondersteunen in het ontwikkelen van toegankelijkheidsbeleid. Terzelfdertijd moet deskundigheid rond toegankelijkheid een bredere basis krijgen.

Onze aanbevelingen in Vlaamse Gebarentaal

Tekstversie van deze video

Download het volledige advies

Planmatig werk maken van een betere toegankelijkheid (pdf – 191 kB)

Planmatig werk maken van een betere toegankelijkheid (Word – 165 kB)